วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย
JOURNAL OF NONGKHAI HOSPITAL

Y2024-88 รูปแบบในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

PDF
  • เผยแพร่แล้ว
    1 พ.ค. 2567 15:50 น.
  • คำสำคัญ
    การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

อุทาน เพ็งทอง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : ภูมิหลัง: ไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขซึ่งแพร่ระบาดทั่วทั้งเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน การเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้เลือดออกต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบในการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมโรคไข้เลือดออกของอสม.เพื่อให้การควบคุมโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์: เพื่อศึกษารูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 


ระเบียบวิธีศึกษา: เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มอสม. ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 175 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แนวทางการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา นำเสนอด้วยค่า ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ และความพึงพอใจในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยใช้ สถิติ Paired sample t-test ก่อนและหลังการพัฒนา 


ผลการวิจัย: พบว่าภายหลังการใช้รูปแบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโรคไข้เลือดออกรูปแบบใหม่ กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนความรู้ก่อนการพัฒนาเท่ากับ 70.05 คะแนน (S.D. 9.26) คะแนนความรู้หลังการพัฒนาเท่ากับ 95.45 คะแนน (S.D. 8.26) ส่วนความพึงพอใจการพัฒนาพบว่าก่อนการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.19 (S.D. 0.35) หลังการพัฒนาพบว่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.40 (S.D. 0.86) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ รูปแบบในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกหลังการพัฒนารูปแบบ ได้แก่
1) การอบรมให้ความรู้และหลักระบาดวิทยาเรื่องโรคไข้เลือดออกสำหรับ อสม. ต่อเนื่อง
2)พัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
3) การเพิ่มความเข้มข้นในการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
4) การพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยง
5) การขับเคลื่อนและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชนและ 5) การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และการสรุปผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด 


อภิปรายผลและสรุป: รูปแบบดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบใหม่สามารถทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อสม.มีความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติและความพึงพอใจมากกว่าก่อนการพัฒนา ข้อเสนอแนะ อสม.และภาคีเครือข่ายควรมีการทบทวนการปฏิบัติงานด้วยเทคนิคการทบทวนหลังปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

รูปแบบและวิธีวิจัย :
ผลการศึกษา :
สรุปผลการศึกษา
การอ้างอิงบทความ
ฉบับ
ประเภทบทความ
เอกสารอ้างอิง

ติดต่อเรา

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

ISSN 1686-4417 (Print)

ISSN 2730-2822 (Online)

โรงพยาบาลหนองคาย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

โทรศัพท์ 042-413456-65 ต่อ วิชาการ

Email address : [email protected]