วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย
JOURNAL OF NONGKHAI HOSPITAL

Y2024-89 การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ หอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี

PDF
  • เผยแพร่แล้ว
    1 พ.ค. 2567 15:53 น.
  • คำสำคัญ
    การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่าย, ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ

รัศมี พึ่มชัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ภาวะบาดเจ็บของศีรษะจนมีผลกระทบกับสมอง ซึ่งเกิดจากแรงภายนอกมากระทำที่กะโหลกศีรษะและสมอง ทำให้เกิดความผิดปกติในหน้าที่การทำงานของสมอง ผู้ป่วยจำนวนมากที่หลังจากได้รับบาดเจ็บศีรษะและมีความบกพร่องในการทำหน้าที่ของร่างกายทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายผิดปกติความสามารถในการดูแลตนเองหรือความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้น้อยลง บางรายอาจไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองจำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นให้เข้ามามีบทบาทเป็นผู้ดูแล การเตรียมผู้ป่วยเพื่อให้ปลอดภัยจึงเป็นบทบาทสำคัญของพยาบาลและทีมสหวิชาชีพที่จะดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ทั้งในโรงพยาบาลและเมื่อกลับไปดูแลต่อที่บ้านวัตถุประสงค์ การวิจัยนี้

มีวัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ หอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี และ
2) เพื่อประเมินผลลัพธ์จากการพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะต่อความรู้และทักษะของผู้ดูแล ความพึงพอใจของผู้ป่วยและผู้ดูแล

ระเบียบวิธีการศึกษา การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
1) ระยะศึกษาสถานการณ์ โดยทบทวนการดูแลผู้ป่วยและการจำหน่ายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะจากการวิเคราะห์เวชระเบียน จำนวน 10 ฉบับ ร่วมกับสหวิชาชีพแล้วกำหนดรูปแบบการวางแผนจำหน่าย
2) ระยะดำเนินการ เป็นการใช้รูปแบบการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วย และการใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลกับพยาบาล ทีมสหวิชาชีพ ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและผู้ดูแล และ
3) ระยะประเมินผล เป็นการประเมินผลการใช้รูปแบบการจำหน่าย ประเมินความรู้ของผู้ดูแล และการประเมินความพึงพอใจของญาติผู้ดูแล พยาบาลวิชาชีพและกลุ่มสหวิชาชีพต่อการใช้รูปแบบนั้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Paired t – test และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา ความรู้ความเข้าใจของผู้ดูแลเกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ หลังดำเนินกิจกรรมสูงกว่าก่อนการดำเนินกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 คะแนนความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ หลังการดำเนินกิจกรรมสูงกว่าก่อนการดำเนินกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 บุคลากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า รูปแบบการวางแผนจำหน่ายมีความสำคัญ และมีประโยชน์, สามารถนำไปใช้ได้กับการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะทุกหน่วยงาน, สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการนิเทศการปฏิบัติงาน, สามารถนำใปใช้ในการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่, ยินดีที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย และ ยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการนำไปใช้อยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา มีความคิดเห็นว่า ช่วยลดและป้องกันความเสี่ยงต่อผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ, ช่วยให้การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะได้อย่างครอบคลุม, ช่วยให้บุคลากรทำงานง่ายและสะดวกขึ้นอยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 93.75 และคิดว่าช่วยลดภาระงานในการดูแลผู้ป่วยอยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 87.50

อภิปรายและสรุปผล รูปแบบการวางแผนจำหน่ายที่พัฒนาจากทีมสหวิชาชีพ ทำให้ได้รูปแบบการวางแผนจำหน่ายที่มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของทีมสหวิชาชีพที่จะมีส่วนร่วมในบทบาทของการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่เป็นรูปแบบเดียวกันและมีความชัดเจน นำรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยไปใช้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในระยะแรกของการนอนโรงพยาบาลจนกระทั่งก่อนจำหน่ายผู้ป่วย ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรนำรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะไปศึกษาในระยะยาวเพื่อพัฒนารูปแบบให้ดีขึ้น ครอบคลุมมากขึ้นในกลุ่มโรคที่ซับซ้อน มีการบาดเจ็บหลายระบบ และมีหลากหลาย
รูปแบบและวิธีวิจัย :
ผลการศึกษา :
สรุปผลการศึกษา
การอ้างอิงบทความ
ฉบับ
ประเภทบทความ
เอกสารอ้างอิง

ติดต่อเรา

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

ISSN 1686-4417 (Print)

ISSN 2730-2822 (Online)

โรงพยาบาลหนองคาย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

โทรศัพท์ 042-413456-65 ต่อ วิชาการ

Email address : [email protected]