วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย
JOURNAL OF NONGKHAI HOSPITAL

Y2024-86 รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

PDF
  • เผยแพร่แล้ว
    23 เม.ย. 2567 09:01 น.
  • คำสำคัญ
    การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

บัวทอง มังคละเสน

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : ภูมิหลัง: ประเทศไทยพบปัญหาจำนวนการเกิดหรืออัตราการเจริญพันธุ์ลดลง รวมถึงคุณภาพการเกิดและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยต่ำกว่ามาตรฐาน การพัฒนารูปแบบและกระบวนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จะช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลหญิงตั้งครรภ์ หลังคลอด และเด็กอายุ 0-5 ปี ของอสม.


วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย สภาพปัญหาการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กและความพึงพอใจหลังการใช้รูปแบบ


ระเบียบวิธีศึกษา: เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มอสม. ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย จำนวน 175 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม แนวทางการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา นำเสนอด้วยค่า ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ และความพึงพอใจในการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก โดยใช้ สถิติ Paired sample t-test ก่อนและหลังการพัฒนา 


 ผลการวิจัย: พบว่ารูปแบบและกระบวนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ประกอบด้วย 1) การพัฒนาคุณภาพบริการ 2) การส่งเสริมความรอบรู้ด้านอนามัยแม่และเด็ก 3) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 4) การกำหนดเป้าหมายข้อความสำคัญร่วมกัน 5) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย 5)การนิเทศติดตามการดำเนินงาน 6) การประเมินผลการดำเนินงานหลังทดลองใช้รูปแบบดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก อสม.มีความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติและความพึงพอใจมากกว่าก่อนการพัฒนารูปแบบ (mean diff = 0.23: p-value <0.001, 0.39: p-value <0.001, 0.61: p-value <0.001, 0.57: p-value <0.001 ตามลำดับ) 


อภิปรายผลและสรุป: รูปแบบดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กแบบใหม่สามารถทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น อสม. มีความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติและความพึงพอใจมากกว่าก่อนการพัฒนา

รูปแบบและวิธีวิจัย :
ผลการศึกษา :
สรุปผลการศึกษา
การอ้างอิงบทความ
ฉบับ
ประเภทบทความ
เอกสารอ้างอิง

ติดต่อเรา

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

ISSN 1686-4417 (Print)

ISSN 2730-2822 (Online)

โรงพยาบาลหนองคาย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

โทรศัพท์ 042-413456-65 ต่อ วิชาการ

Email address : [email protected]