โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65
 
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

Administrator, 17 พ.ย. 2559 09:02 น.
ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 รายการข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
          พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการให้ประชาชนได้รับทราบใน 3 รูปแบบหรือ 3 วิธีการดังนี้

1. การนำข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฏหมายกำหนดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 7
          แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ตามมาตรา 7 ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือ
          (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
          (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
          (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
          (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผนนโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
          (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
          ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งให้เผยแพร่เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร

2. การจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ)
มาตรา 9
          แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 9 ของกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด (ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู) ได้แก่ ต้องจัดให้มีสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยสะดวก ต้องจัดทำดัชนีหรือรายการข้อมูลข่าวสารที่มีรายละเอียดเพียงพอสำหรับประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเอง ฯลฯ ในการจัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูนี้ กฎหมายได้กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิขอสำเนา (copy right) หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจะต้องรวบรวมไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ (public inspection) อย่างน้อยที่สุดตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่
          (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
          (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
          (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
          (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
          (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
          (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
          (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
          (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
          ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วยให้ลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประกาศอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น
          บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตามย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรบรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
          คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง

3. การเปิดเผยหรือการจัดหาข้อมูลข่าวสารของราชการให้กับประชาชนที่ขอข้อมูลข่าวสารเป็นเฉพาะราย
มาตรา 11
          แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนตามที่ขอโดยกำหนดเป็นหลักปฏิบัติว่า ถ้ามีผู้มาขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการและคำขอของผู้นั้นระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามควร เว้นแต่ผู้นั้นขอจำนวนมาก หรือบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร
          ข้อมูลข่าวสารของราชการใดมีสภาพที่อาจบุบสลายง่าย หน่วยงานของรัฐจะขอขยายเวลาในการจัดหาให้หรือจะจัดทำสำเนาให้ในสภาพอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ได้
          ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานของรัฐจัดหาให้ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทำวิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ากรณีที่ขอนั้นมิใช่การแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าและเป็นเรื่องที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสำหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่อที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้
          บัญญัติวรรคสามไม่เป็นการห้ามหน่วยงานของรัฐที่จะจัดให้มีข้อมูลข่าวารของราชการใดขึ้นใหม่ให้แก่ผู้ร้องขอหากเป็นการสอดคล้องด้วยอำนาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐนั้นอยู่แล้ว
          ให้นำความในมาตรา 9 วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับแก่การจัดหาข้อมูลข่าวสารให้ตามมาตรานี้ โดยอนุโลม

มาตรา 23 หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
          3) จัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาและตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งดังต่อไปนี้
          (ก) ประเภทของบุคคลที่มีการเก็บข้อมูลไว
          (ข) ประเภทของระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
          (ค) ลักษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ
          (ง) วิธีการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารของเจ้าของข้อมูล
          (จ) วิธีการขอให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล
          (ฉ) แหล่งที่มาของข้อมูล
ดัชนีรวม

ดัชนีรวม

ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

โรงพยาบาลหนองคาย

มาตรา ข้อมูลข่าวสาร จัดเก็บ หมายเหตุ
มาตรา 7

หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
(2) สรุปอำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงาน
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
(4) กฏ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฏเพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด

 


แฟ้ม 1 ชั้น 1
แฟ้ม 2 ชั้น 1
แฟ้ม 3 ชั้น 1
แฟ้ม 4 ชั้น 1

 
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 9

ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มี ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง ความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา7(4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปัที่กําลัง ดําเนินการ
(4) คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบ ถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญา ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดย มติคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกําหนดให้ประกาศประกวดราคาสอบราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่ หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกําหนดให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกําหนดให้ ประกาศประกวดราคาสอบราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่ หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกําหนดให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกําหนดให้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกําหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูล ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 แฟ้ม 5 ชั้น 1

แฟ้ม 6 ชั้น 1
แฟ้ม 7 ชั้น 1
แฟ้ม 8 ชั้น 1

แฟ้ม 9 ชั้น 1
แฟ้ม 10 ชั้น 1

แฟ้ม 11 ชั้น 2แฟ้ม 12 ชั้น 2แฟ้ม 13 ชั้น 2แฟ้ม 14 ชั้น 2


แฟ้ม x ชั้น xแฟ้ม x ชั้น xแฟ้ม x ชั้น x


แฟ้ม x ชั้น x
มาตรา 7

ดัชนีรวม มาตรา 7

ม.7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร

ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 โครงสร้างองค์กร โรงพยาบาลหนองคาย 1 1
2 โครงสร้างองค์กร สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 1 1
3 เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดหนองคาย 1 1
4 Announcement of Nong Khai Province on Intention... 1 1
5 มาตรการในการบริหารผลการปฎิบัติงาน 1 1
6 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 1 1

ม.7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ฯ

ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 2 1
2 บทบาทอำนาจหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย 2 1

ม.7 (3) สถานที่ติดต่อ

ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 สถานที่ติดต่อ โรงพยาบาลหนองคาย 3 1
2 สถานที่ติดต่อ สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 3 1

ม.7 (4) กฏ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ

ลำดับ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 กฏ การแบ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 4 1
2 กฏ การแบ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ส.2552 4 1
3 พรบ.สาธารณสุข 2535 4 1
4 พรบ.สาธารณสุข 2550 (ฉบับที่ 2) 4 1
5 พรบ.สาธารณสุข 2560 (ฉบับที่ 3) 4 1
6 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 1 1
7 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 1 1
8 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580) 1 1
9 คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 1
10 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด... 1 1
11 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 1 1
มาตรา 9

ดัชนีรวม มาตรา 9

ม.9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยฯ

ลำดับ ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น

ม.9 (2) นโยบายหรือการตีความ

ลำดับ ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 นโยบาย นายแพทย์สาธารณสุข หนองคาย ปี 59 6 1
2 นโยบาย รัฐมนตรี ปี 59 6 1
3 นโยบาย ปลัดสาธารณสุข ปี 59 6 1
4 นโยบาย ผู้อำนวยการ ปี 59 6 1
5 พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 ข้อ 2 (1) 6 1
6 พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 ข้อ 2 (4) 6 1
7 พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 ข้อ 2 (5,6) 6 1
8 พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 ข้อ 3 (3) 6 1
9 พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 ข้อ 3 (6) 6 1

ม.9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณฯ

ลำดับ ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 แผนบริหารงบประมาณ เงินบำรุง รพ หนองคาย ปีงบ 2561 7 1
2 ขอส่งแผนการใช้เงิินบำรุง ปีงบ 2561 7 1
3 ระบบบันทึกข้อมูลงบประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพท หนองคาย 7 1
4 รายงานแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบ 2560 (1 ตุลาคม 59 - 30 กันยาย... 7 1
5 ขออนุมัติจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ปีงบ 2561 7 1
6 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหนองคาย 1 1
7 การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3) 1 1
8 การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 4) 1 1
9 การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 5) 1 1
10 ประกาศอนุมัติจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร (HUM) ปีงบประมาณ 2564 1 1
11 แผนงบประมาณ-แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 1
12 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 1 1

ม.9 (4) คู่มือหรือคำสั่งฯ

ลำดับ ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 คู่มือการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ 8 1
2 คู่มือแนวทางปฏิบัติ พรบ ข้อมุลข่าวสาร 8 1
3 เอกสารแนวทางการดำเนินงานขอข้อมูลข่าวสาร 8 1
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 2561 1 1
5 ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บรพ.นค. 1 1
6 คู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 2562 1 1
7 แจ้งให้ถือปฏิบัติตามประกาศแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และรับ... 1 1

ม.9(5) สิ่งพิมพ์ได้มีการอ้าง ม.7 วรรค2

ลำดับ ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น

ม.9(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนฯ

ลำดับ ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้ 10 1

ม.9(7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการฯ

ลำดับ ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัด... 11 2
2 รายงานประจำปี 2559 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2
3 ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้... 11 2
4 การจัดทำแผนงาน/โครงการหลักในพื้นที่ 6 ภาค 11 2
5 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 11 2
6 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 11 2
7 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (1) 11 2
8 สธ 0201.05/ว 148 12 2
9 สธ 0201.02/ว 151 12 2

ม.9(8) ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ลำดับ ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมห้องพิเศษอาคาร 60 เตียง 12 2
2 ประกวดราคาจ้างบริการตรวจ MRI 12 2
3 ประกวดราคาจ้างปรังปรุงโครงหลังคา 12 2
4 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ 12 2
5 ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม 12 2
6 ประกวดราคาซื้อชุดเก็บส่วนประกอบโลหิต 12 2
7 ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตแบบ 2 ถุง 12 2
8 ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตแบบ 4 ถุง 12 2
9 ประกวดราคาซื้อเลนแก้วตาเทียมชนิดพับได้ 12 2
10 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Surplug 12 2
11 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยฟัง 12 2
12 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ตลับบรรจุสารไฮโดรเจน 12 2
13 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผ้าซับเลือด 12 2
14 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แพคทดสอบทางชีวภาพ 12 2
15 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 12 2
16 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ 12 2
17 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หลอดเลือดเทียม 12 2
18 ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 12 2
19 ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ 12 2
20 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ระหว่างปี 12 2
21 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 12 2
22 ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 12 2
23 ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ(ครั้งที่ 2) 1 1
24 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 2
25 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 2
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงหลังคา (ครอบ... 1 1
27 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด 1 1
28 ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด 1 1
29 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันจำนวน 9 รายการ 1 1
30 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)... 12 2
31 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ขวดเพาะเชื้อในเลือด 1 1
32 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณแก๊ส 1 1
33 ประกวดราคาจ้างตรวจชื้นเนื้อและการย้อมสีพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท... 1 1
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ server 1 1
35 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1
36 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสร์การแพทย์ ร... 1 1
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1
38 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ กรณีชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป ปี 2560 1 1
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ... 1 1
40 แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2561 1 1
41 เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายก... 1 1
42 ประกวดคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ 1 1
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจ... 1 1
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ... 1 1
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ... 1 1
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก(Out ... 1 1
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจชิ้นเนื้อและการย้อมสีพิเศษ ด... 1 1
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ... 1 1
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ 1 1
50 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูระบบดิจ... 1 1
51 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ 1 1
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)... 1 1
53 เรื่อง ประกวดราคาจ้าเรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะ แบบ... 1 1
54 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 1 1
55 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดเก็บส่วนประกอบโลหิตมีปริมาณเม็ดเ... 1 1
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม-อาคารผู้ป่วยใน 1 1
57 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ... 1 1

ม.9 (8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1

ลำดับ ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 13 2
2 สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 13 2
3 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2561 13 2
4 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 13 2
5 ทดสอบ 1 1
6 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1 เดือนตุลาคม 2561 1 1
7 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1 เดือนพฤศจิกายน 2561 1 1
8 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1 เดือนธันวาคม 2561 1 1
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 1 1
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562 1 1
11 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 1 1
12 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562 1 1
13 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562 1 1
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2562 1 1
15 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 1 1
16 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 1 1
17 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 1 1
18 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 1 1
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 1 1
20 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 1 1
21 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 1 1
22 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 1 1
23 รายงานสุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 1 1
24 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 1 1
25 รายงานสุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 1 1
26 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 1 1
27 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 1 1
28 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 1 1
29 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 1 1
30 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 1 1
31 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 1 1
32 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 1 1
33 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 1 1
34 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 1 1
35 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 1 1
36 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนมิถุนายน 2564 1 1
37 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกรกฎาคม 2564 1 1
38 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนสิงหาคม 2564 1 1
39 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกันยายน 2564 1 1
40 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ตุลาคม 2564 1 1
41 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 1 1
42 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 1 1
43 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 1 1
44 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 1 1
45 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 1 1
46 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน 2565 1 1
47 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน พฤษภาคม 2565 1 1
48 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มิถุนายน 2565 1 1
49 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กรกฎาคม 2565 1 1
50 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน สิงหาคม 2565 1 1
51 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กันยายน 2565 1 1
52 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ตุลาคม 2565 1 1
53 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน พฤศจิกายน 2565 1 1
54 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ธันวาคม 2565 1 1
55 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มกราคม 2566 1 1
56 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กุมภาพันธ์ 2566 1 1
57 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มีนาคม 2566 1 1
58 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน 2566 1 1
59 รายงานารุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 1 1
60 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มิถุนายน 2566 1 1
61 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มกราคม 2567 1 1
62 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กุมภาพันธ์ 2567 1 1
63 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มีนาคม 2567 1 1
64 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน 2567 1 1

ม.9 (8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ลำดับ ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 สถาณการณ์โรคไข้เลือกออก ตค 60 14 2
2 เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต์) 1 1
3 เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (20,000 ตันอ้... 1 1

ม.9 (8) เกณฑ์มารตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

ลำดับ ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 การจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลหนองคาย 17 2
2 ขออนุมัติจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร (HUM) ปีงบ 2561 18 2
3 ผลการดําเนินงาน Service Plan โรงพยาบาลหนองคาย รอบที่2/2560 18 2
4 กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข 2560 18 2
5 โครงสร้างอำนาจหน้าที่ โรงพยาบาลหนองคาย 18 2
6 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เข็มมุ่ง 18 2
7 พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 18 2
8 คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา สํานักงาน ... 18 2
9 ผลการดําเนินงาน Service Plan โรงพยาบาลหนองคาย รอบที่2/2560 18 2
10 ขั้นตอนปฏิบัติงาน และการดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยขณะรอตรวจ 17 2
11 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 17 2
12 ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ปี 61 17 2
13 ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ปี 60 17 2
14 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอก 17 2
15 ข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียน 2556-2561 17 2
16 คณะที่ 4 การบริหารจัดการ 17 2
17 การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 20 2
18 ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ พนง.ช่วยเหลือคนไข้ 20 2
19 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เภสัชกร 20 2
20 ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข งานเปล 20 2
21 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 20 2
22 ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง 20 2
23 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 20 2
24 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข 20 2
25 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 20 2
26 การกำหนดจำนวนครั้งลาหรือมาทำงานสาย ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนเงินเด... 20 2
27 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิรประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของลูก... 20 2
28 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ 2554 20 2
29 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 20 2
30 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ส... 20 2
31 รายชื่อช้าราชการที่มีการประเมินอยู่ในระดับดีมากและดีเด่น ประจำรอบการปร... 20 2
32 ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต... 20 2
33 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองคาย 2559-2560 21 3
34 สรุปข้อเสนอแนะจากการรับตรวจ งานควบคุมภายใน รพ หนองคาย 21 3
35 รายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน 21 3
36 ส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 1) 21 3
37 แผนดำเนินงาน Service Plan รพ หนองคาย รอบที่ 2/2560 21 3
38 สรุปผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 21 3
39 ส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 1) (2) 21 3
40 แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 19 2
41 แจ้งจัดสรรงบลงทุนตามมารการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่ว... 19 2
42 ส่งแผนการเตรียมความพร้อม ขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ง... 19 2
43 แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ปี 2560 งบลงทุน รายกา... 19 2
44 รายงานผลดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต... 19 2
45 แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 19 2
46 ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ปีงบ 2561 19 2
47 แบบรายงานการใช้ เงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์/สิ่... 19 2
48 แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2560 19 2
49 แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2560 (2) 19 2
50 ตารางบันทึกรายการครุภัณฑ์เพื่อขออนมัติงบค่าบริการทางการแพทย์ งบลงทุน 2... 19 2
51 รายงานสรุปผลการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงท... 19 2
52 สรุปคำของบประมาณ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบ... 19 2
53 แบบแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบ 2561 19 2
54 แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 19 2
55 คณะที่ 4 การบริหารจัดการ (1) 19 2
56 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ... 16 2
57 ผลการจัดหาพัสดุ 16 2
58 แผนการจัดหาพัสดุ 16 2
59 พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าวและการบริหารพัสดุภาครัฐ 16 2
60 กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบก... 16 2
61 กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัด... 16 2
62 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.... 16 2
63 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ... 16 2
64 กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร... 16 2
65 กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธ... 16 2
66 กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินกา... 16 2
67 กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 16 2
68 การมอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 16 2
69 รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปี 16 2
70 สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (1) 16 2
71 สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (1) 16 2
72 รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 16 2
73 รายงานขอซื้อและจัดทำประกาศ 16 2
74 รายงานผลการตรวจสอบภายใน (1) 16 2
75 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ 20 2
76 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ 20 2
77 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 20 2
78 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมิณสมรรถนะ 20 2
79 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั... 20 2
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องพิเศษอาคาร60เ... 16 2
81 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 2
82 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ แล... 20 2
83 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 20 2
84 ผลการคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ 20 2
85 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ด้าน... 20 2
86 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนง.กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 20 2
87 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ก... 20 2
88 รายงานผลการปฏิบัตืงาน คปสอ.เมือง 1 1
89 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ถูกคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (2018/03/30) 20 2
90 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ 2018-04-3 1 1
91 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ 2018-04-3 (2) 1 1
92 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ 2018-04-3 (3) 1 1
93 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ 2018-04-3 (4) 1 1
94 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20 2
95 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 1
96 บัญชีชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ 2018-04-05 1 1
97 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 2018-04-10 1 1
98 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ... 1 1
99 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท... 1 1
100 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำ... 1 1
101 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 1
102 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ 1 1
103 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 1 1
104 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 1
105 รับสมัครลูกจ้างรายคาบ : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา 1 1
106 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ... 1 1
107 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ... 1 1
108 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ... 1 1
109 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมิณสมรรถนะ ตำแหน่ง ซักฟอก 1 1
110 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ... 1 1
111 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 1 1
112 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานเผยแพร่ประช... 1 1
113 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : พนักงานช่วยการพยาบาล (ด้า... 1 1
114 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานซักฟอก 1 1
115 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 1
116 รับสมัครเลือกลูกจ้างรายคาบ 1 1
117 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20180516 1 1
118 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัม... 1 1
119 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือค... 1 1
120 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือค... 1 1
121 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลหนองคาย 1 1
122 รายงานงบทดลอง โรงพยาบาลหนองคาย 1 1
123 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในกา... 1 1
124 รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่... 1 1
125 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561 1 1
126 ประกาศสป. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจ... 1 1
127 คู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 1 1
128 ผลการดำเนินงาน Service Plan รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 1 1
129 แผนบริหารงบประมาณ(แผนเงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2562 1 1
130 แผนจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 1 1
131 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 1 1
132 ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561 1 1
133 รายงานสรุปแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2561 1 1
134 ผลการดำเนินงาน Service Plan รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 1 1
135 ประกาศฯกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1 1
136 ประกาศฯ การส่งเสริมคุณธรรม(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 1 1
137 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 1 1
138 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอ... 1 1
139 แนวทางส่งเสริมและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบป... 1 1
140 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และรับข... 1 1
141 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 1 1
142 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหนองคาย ประจำปีงบประม... 1 1
143 ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน... 1 1
144 ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราช... 1 1
145 ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่องการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิ... 1 1
146 รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 62 1 1
147 แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563 1 1
148 คู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 1 1
149 แนวทางการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 1 1
150 คู่มือการประเมินผลสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2546 1 1

สัญญาอื่นๆ

ลำดับ ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

ม.7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กร

ชื่อเอกสาร วันที่
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 2019-02-04 12:04:49
มาตรการในการบริหารผลการปฎิบัติงาน 2018-05-16 11:27:16
Announcement of Nong Khai Province on Intention... 2018-05-16 11:25:13
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดหนองคาย 2018-05-16 11:22:26
โครงสร้างองค์กร โรงพยาบาลหนองคาย 2017-05-18 10:11:09
โครงสร้างองค์กร สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 2005-09-23 10:11:41
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

ดัชนีแฟ้มเอกสาร มาตรา 7 (2)

สรุปอำนาจหน้าทที่ สำคัญและวิธีการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
โรงพยาบาลหนองคาย

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 2 1
2 บทบาทอำนาจหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย 2 1

ม.7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ฯ

ชื่อเอกสาร วันที่
บทบาทอำนาจหน้าที่โรงพยาบาลหนองคาย 2018-02-14 15:41:29
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 2017-10-01 10:41:51
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

ดัชนีแฟ้มเอกสาร มาตรา 7 (3)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
โรงพยาบาลหนองคาย

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 สถานที่ติดต่อ สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 3 1
2 สถานที่ติดต่อ โรงพยาบาลหนองคาย 3 1

ม.7 (3) สถานที่ติดต่อ

ชื่อเอกสาร วันที่
สถานที่ติดต่อ โรงพยาบาลหนองคาย 2018-02-14 15:42:43
สถานที่ติดต่อ สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย 2005-09-23 10:52:34
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

ดัชนีแฟ้มเอกสาร มาตรา 7 (4)

กฎ มตคิณะรัฐมนตรีข้อบังคับ คำสั่งหนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย ฯลฯ
โรงพยาบาลหนองคาย

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 กฏ การแบ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 4 1
2 กฏ การแบ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ส.2552 4 1
3 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด... 1 1
4 คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 1
5 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 1 1
6 พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 1 1
7 พรบ.สาธารณสุข 2535 4 1
8 พรบ.สาธารณสุข 2550 (ฉบับที่ 2) 4 1
9 พรบ.สาธารณสุข 2560 (ฉบับที่ 3) 4 1
10 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 1 1
11 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580) 1 1

ม.7 (4) กฏ มติ ครม. ข้อบังคับ คำสั่ง ฯลฯ

ชื่อเอกสาร วันที่
กฏ การแบ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 2017-06-14 10:53:54
กฏ การแบ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ส.2552 2009-12-28 10:56:34
พรบ.สาธารณสุข 2535 1992-03-29 10:53:56
พรบ.สาธารณสุข 2550 (ฉบับที่ 2) 2007-06-10 10:59:51
พรบ.สาธารณสุข 2560 (ฉบับที่ 3) 2017-06-22 15:47:08
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 2019-03-28 14:00:39
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 2020-12-14 11:37:05
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2561-2580) 2020-12-14 11:44:31
คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2020-12-04 17:30:14
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด... 2020-12-04 17:39:36
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) 2020-12-01 17:47:21
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ดัชนีแฟ้มเอกสาร มาตรา 9 (1)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉยัที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
โรงพยาบาลหนองคาย

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น

ม.9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยฯ

ชื่อเอกสาร วันที่
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ม.9 (2) นโยบายหรือการตีความ

ชื่อเอกสาร วันที่
นโยบาย นายแพทย์สาธารณสุข หนองคาย ปี 59 2016-02-04 11:02:16
นโยบาย รัฐมนตรี ปี 59 2016-01-02 11:03:26
นโยบาย ปลัดสาธารณสุข ปี 59 2015-10-15 11:03:44
นโยบาย ผู้อำนวยการ ปี 59 2018-02-14 15:36:26
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 ข้อ 2 (1) 2018-02-14 16:43:29
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 ข้อ 2 (4) 2018-02-14 16:44:43
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 ข้อ 2 (5,6) 2018-02-14 16:46:52
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 ข้อ 3 (3) 2018-02-14 16:48:27
พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 ข้อ 3 (6) 2018-02-14 16:49:17
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ดัชนีแฟ้มเอกสาร มาตรา 9 (3)

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ
โรงพยาบาลหนองคาย

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3) 1 1
2 การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 4) 1 1
3 การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 5) 1 1
4 ขอส่งแผนการใช้เงิินบำรุง ปีงบ 2561 7 1
5 ขออนุมัติจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ปีงบ 2561 7 1
6 ประกาศอนุมัติจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร (HUM) ปีงบประมาณ 2564 1 1
7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 1 1
8 ระบบบันทึกข้อมูลงบประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพท หนองคาย 7 1
9 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหนองคาย 1 1
10 รายงานแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบ 2560 (1 ตุลาคม 59 - 30 กันยาย... 7 1
11 แผนงบประมาณ-แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 1 1
12 แผนบริหารงบประมาณ เงินบำรุง รพ หนองคาย ปีงบ 2561 7 1

ม.9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณฯ

ชื่อเอกสาร วันที่
แผนบริหารงบประมาณ เงินบำรุง รพ หนองคาย ปีงบ 2561 2018-02-14 16:34:28
ขอส่งแผนการใช้เงิินบำรุง ปีงบ 2561 2018-02-14 16:35:22
ระบบบันทึกข้อมูลงบประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย รพท หนองคาย 2018-02-14 16:39:19
รายงานแผนเงินบำรุง โรงพยาบาลหนองคาย ปีงบ 2560 (1 ตุลาคม 59 - 30 กันยาย... 2018-02-14 16:40:47
ขออนุมัติจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ปีงบ 2561 2018-02-14 16:43:31
รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลหนองคาย 2019-03-07 16:09:20
การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 3) 2019-12-19 11:07:02
การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 4) 2019-12-19 11:07:44
การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ พ.ศ.2561 (ฉบับที่ 5) 2019-12-19 11:08:04
ประกาศอนุมัติจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร (HUM) ปีงบประมาณ 2564 2020-10-07 13:33:49
แผนงบประมาณ-แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 2020-10-16 15:51:19
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 2021-04-02 13:44:37
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ม.9 (4) คู่มือหรือคำสั่งฯ

ชื่อเอกสาร วันที่
คู่มือการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ 2018-02-14 15:47:58
คู่มือแนวทางปฏิบัติ พรบ ข้อมุลข่าวสาร 2018-02-14 15:48:26
เอกสารแนวทางการดำเนินงานขอข้อมูลข่าวสาร 2018-02-14 15:48:53
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 2561 2018-03-28 14:01:19
ประกาศ แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บรพ.นค. 2019-02-04 12:27:17
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข 2562 2019-03-26 10:18:19
แจ้งให้ถือปฏิบัติตามประกาศแนวทางปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และรับ... 2019-12-09 15:27:16
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ดัชนีแฟ้มเอกสาร มาตรา 9 (5)

สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราขกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 วรรคสอง
โรงพยาบาลหนองคาย

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น

ม.9 (5) สิ่งพิมพ์ได้มีการอ้าง ม.7 วรรค2

ชื่อเอกสาร วันที่
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ดัชนีแฟ้มเอกสาร มาตรา 9 (6)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือ
สัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
โรงพยาบาลหนองคาย

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้ 10 1

ม.9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนฯ

ชื่อเอกสาร วันที่
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้ 2018-02-23 11:31:49
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ดัชนีแฟ้มเอกสาร มาตรา 9 (7)

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
โรงพยาบาลหนองคาย

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 11 2
2 การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (1) 11 2
3 การจัดทำแผนงาน/โครงการหลักในพื้นที่ 6 ภาค 11 2
4 ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 11 2
5 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัด... 11 2
6 รายงานประจำปี 2559 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 11 2
7 ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้... 11 2
8 สธ 0201.02/ว 151 12 2
9 สธ 0201.05/ว 148 12 2

ม.9 (7) มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการฯ

ชื่อเอกสาร วันที่
ขออนุมัติเพิ่มวงเงินรายการโครงการจัดตั้งโรงงานผลิตวัคซีนป้องกันไข้หวัด... 2018-01-30 11:06:08
รายงานประจำปี 2559 ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2018-02-14 18:46:22
ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้... 2018-02-14 18:49:03
การจัดทำแผนงาน/โครงการหลักในพื้นที่ 6 ภาค 2018-02-12 10:07:56
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 2018-02-02 10:08:29
ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 2018-02-01 10:09:00
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (1) 2018-01-30 10:06:52
สธ 0201.05/ว 148 2018-03-16 22:40:04
สธ 0201.02/ว 151 2018-03-15 09:15:45
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ดัชนีแฟ้มเอกสาร มาตรา 9 (8)

ประกาศประกวดราคา สอบราคา
โรงพยาบาลหนองคาย

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ(ครั้งที่ 2) 1 1
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ กรณีชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป ปี 2560 1 1
3 ประกวดคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ 1 1
4 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมห้องพิเศษอาคาร 60 เตียง 12 2
5 ประกวดราคาจ้างตรวจชื้นเนื้อและการย้อมสีพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท... 1 1
6 ประกวดราคาจ้างบริการตรวจ MRI 12 2
7 ประกวดราคาจ้างปรังปรุงโครงหลังคา 12 2
8 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 1 1
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ 12 2
10 ประกวดราคาซื้อชุดเก็บส่วนประกอบโลหิต 12 2
11 ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตแบบ 2 ถุง 12 2
12 ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตแบบ 4 ถุง 12 2
13 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันจำนวน 9 รายการ 1 1
14 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Surplug 12 2
15 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดเก็บส่วนประกอบโลหิตมีปริมาณเม็ดเ... 1 1
16 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ตลับบรรจุสารไฮโดรเจน 12 2
17 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผ้าซับเลือด 12 2
18 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 12 2
19 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ 12 2
20 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หลอดเลือดเทียม 12 2
21 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยฟัง 12 2
22 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูระบบดิจ... 1 1
23 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ 1 1
24 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แพคทดสอบทางชีวภาพ 12 2
25 ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ 12 2
26 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ขวดเพาะเชื้อในเลือด 1 1
27 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1
28 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด 1 1
29 ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 12 2
30 ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม 12 2
31 ประกวดราคาซื้อเลนแก้วตาเทียมชนิดพับได้ 12 2
32 ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด 1 1
33 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ระหว่างปี 12 2
34 ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณแก๊ส 1 1
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ 1 1
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 1
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจ... 1 1
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม-อาคารผู้ป่วยใน 1 1
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงหลังคา (ครอบ... 1 1
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจชิ้นเนื้อและการย้อมสีพิเศษ ด... 1 1
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก(Out ... 1 1
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)... 12 2
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)... 1 1
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ... 1 1
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ... 1 1
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ... 1 1
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ... 1 1
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ server 1 1
49 ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 12 2
50 ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 12 2
51 เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายก... 1 1
52 เรื่อง ประกวดราคาจ้าเรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะ แบบ... 1 1
53 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 12 2
54 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ... 1 1
55 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสร์การแพทย์ ร... 1 1
56 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 2
57 แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2561 1 1

ม.9 (8) ประกาศประกวดราคา สอบราคา

ชื่อเอกสาร วันที่
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมห้องพิเศษอาคาร 60 เตียง 2018-02-20 09:26:54
ประกวดราคาจ้างบริการตรวจ MRI 2018-02-20 09:27:20
ประกวดราคาจ้างปรังปรุงโครงหลังคา 2018-02-20 09:27:43
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 9 รายการ 2018-02-20 09:28:13
ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม 2018-02-20 09:28:43
ประกวดราคาซื้อชุดเก็บส่วนประกอบโลหิต 2018-02-20 09:29:42
ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตแบบ 2 ถุง 2018-02-20 09:30:05
ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตแบบ 4 ถุง 2018-02-20 09:30:33
ประกวดราคาซื้อเลนแก้วตาเทียมชนิดพับได้ 2018-02-20 09:31:09
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ Surplug 2018-02-20 09:32:11
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยฟัง 2018-02-20 09:32:35
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ตลับบรรจุสารไฮโดรเจน 2018-02-20 09:33:03
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ผ้าซับเลือด 2018-02-20 09:36:51
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ แพคทดสอบทางชีวภาพ 2018-02-20 09:37:14
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย 2018-02-20 09:37:37
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ สายสวนเพื่อขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ 2018-02-20 09:37:57
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ หลอดเลือดเทียม 2018-02-20 09:38:19
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 2018-02-20 09:38:38
ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ 2018-02-20 09:39:07
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ระหว่างปี 2018-02-20 09:39:28
ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2018-02-20 09:39:57
ยกเลิกประกวดราคาซื้อรถบรรทุก 2018-02-20 09:40:19
ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ(ครั้งที่ 2) 2018-03-19 16:09:46
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2018-03-21 15:54:24
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2018-03-21 15:58:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงหลังคา (ครอบ... 2018-03-22 10:02:33
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ แถบตรวจน้ำตาลในเลือด 2018-03-23 15:36:28
ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือด 2018-03-26 11:13:39
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันจำนวน 9 รายการ 2018-03-26 11:22:23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)... 2018-03-28 10:19:36
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ขวดเพาะเชื้อในเลือด 2018-03-30 16:03:38
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปริมาณแก๊ส 2018-04-05 15:53:54
ประกวดราคาจ้างตรวจชื้นเนื้อและการย้อมสีพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท... 2018-04-18 14:12:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ server 2018-04-23 10:27:01
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2018-04-24 10:35:01
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสร์การแพทย์ ร... 2018-05-04 14:07:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2018-05-15 14:26:07
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ กรณีชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป ปี 2560 2018-05-22 15:50:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ... 2018-05-23 15:08:20
แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบ 2561 2018-05-24 15:59:30
เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายก... 2018-05-30 09:36:34
ประกวดคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 9 รายการ 2018-05-31 15:09:38
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ น้ำยาตรวจ... 2018-05-31 20:55:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ... 2018-06-01 16:51:39
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ... 2018-06-05 14:48:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก(Out ... 2018-06-07 14:56:51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจชิ้นเนื้อและการย้อมสีพิเศษ ด... 2018-06-07 15:53:16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ ... 2018-06-11 20:47:04
ประกาศผู้ชนะการเสนอประกวดราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ 2018-07-18 16:12:43
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหูระบบดิจ... 2018-10-02 10:32:49
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ 2018-10-02 10:36:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)... 2018-10-03 13:02:47
เรื่อง ประกวดราคาจ้าเรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการสลายนิ่วระบบปัสสาวะ แบบ... 2018-10-19 17:20:35
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... 2018-11-20 14:01:01
ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการ ชุดเก็บส่วนประกอบโลหิตมีปริมาณเม็ดเ... 2018-12-21 16:53:18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม-อาคารผู้ป่วยใน 2019-02-06 13:50:22
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ... 2019-05-14 16:45:54
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ดัชนีแฟ้มเอกสาร มาตรา 9 (8)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1
โรงพยาบาลหนองคาย

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น
1 ทดสอบ 1 1
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 1 1
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 1 1
4 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 1 1
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 1 1
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 1 1
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 1 1
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 1 1
9 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 1 1
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 1 1
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 1 1
12 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 1 1
13 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 1 1
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 1 1
15 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 1 1
16 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562 1 1
17 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 1 1
18 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 1 1
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 1 1
20 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 1 1
21 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562 1 1
22 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 1 1
23 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 1 1
24 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 1 1
25 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562 1 1
26 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 1 1
27 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2562 1 1
28 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 1 1
29 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 1 1
30 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กรกฎาคม 2565 1 1
31 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กันยายน 2565 1 1
32 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กุมภาพันธ์ 2566 1 1
33 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กุมภาพันธ์ 2567 1 1
34 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ตุลาคม 2564 1 1
35 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ตุลาคม 2565 1 1
36 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ธันวาคม 2565 1 1
37 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน พฤศจิกายน 2565 1 1
38 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน พฤษภาคม 2565 1 1
39 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มกราคม 2566 1 1
40 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มกราคม 2567 1 1
41 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มิถุนายน 2565 1 1
42 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มิถุนายน 2566 1 1
43 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มีนาคม 2566 1 1
44 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มีนาคม 2567 1 1
45 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน สิงหาคม 2565 1 1
46 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน 2565 1 1
47 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน 2566 1 1
48 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน 2567 1 1
49 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกรกฎาคม 2564 1 1
50 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกันยายน 2564 1 1
51 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนมิถุนายน 2564 1 1
52 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนสิงหาคม 2564 1 1
53 รายงานสุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 1 1
54 รายงานสุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 1 1
55 รายงานารุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 1 1
56 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 13 2
57 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2561 13 2
58 สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 13 2
59 สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 13 2
60 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1 เดือนตุลาคม 2561 1 1
61 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1 เดือนธันวาคม 2561 1 1
62 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1 เดือนพฤศจิกายน 2561 1 1
63 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 1 1
64 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 1 1

ม.9 (8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร 1

ชื่อเอกสาร วันที่
สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 2017-01-15 13:11:39
สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 2017-12-28 13:14:21
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2561 2018-03-07 09:30:06
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 2018-03-07 09:31:00
ทดสอบ 2018-03-22 09:52:07
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1 เดือนตุลาคม 2561 2019-02-04 12:22:40
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1 เดือนพฤศจิกายน 2561 2019-02-04 12:23:17
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1 เดือนธันวาคม 2561 2019-02-04 12:24:04
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 2019-03-20 09:55:19
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2562 2019-04-22 17:07:41
แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 2019-05-22 09:23:24
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2562 2019-06-21 09:37:33
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2562 2019-07-16 14:39:52
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2562 2019-09-19 16:22:21
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 2019-11-04 09:25:32
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 2019-12-13 13:39:52
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2019-12-13 13:42:14
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 2020-02-04 09:12:51
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 2020-02-14 13:51:06
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 2020-03-25 18:14:05
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 2020-05-19 18:18:48
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 2020-05-19 18:19:27
รายงานสุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 2020-06-22 15:15:24
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 2020-07-15 16:27:18
รายงานสุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 2020-09-11 11:45:11
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 2020-09-16 17:44:55
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 2020-10-02 13:35:03
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 2020-11-12 15:30:23
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 2020-12-23 15:16:39
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563 2021-01-18 13:23:50
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 2021-02-16 13:25:36
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 2021-03-11 15:40:23
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 2021-04-23 13:52:27
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 2021-05-25 16:53:14
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 2021-06-22 08:46:26
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนมิถุนายน 2564 2021-07-21 10:41:07
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกรกฎาคม 2564 2021-08-19 10:07:55
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนสิงหาคม 2564 2021-09-15 09:10:51
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือนกันยายน 2564 2021-10-28 13:44:33
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ตุลาคม 2564 2021-12-03 15:53:11
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 2021-12-29 16:14:28
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 2022-02-22 10:37:16
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 2022-02-28 11:03:21
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 2022-03-31 18:40:25
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-04-22 08:50:22
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน 2565 2022-06-07 14:15:06
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน พฤษภาคม 2565 2022-06-22 14:19:57
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มิถุนายน 2565 2022-07-26 09:06:38
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กรกฎาคม 2565 2022-08-19 17:14:24
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน สิงหาคม 2565 2022-09-22 10:08:27
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กันยายน 2565 2022-10-26 14:04:32
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ตุลาคม 2565 2022-12-02 11:02:33
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน พฤศจิกายน 2565 2022-12-21 14:02:22
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน ธันวาคม 2565 2023-01-12 15:41:01
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มกราคม 2566 2023-02-22 10:05:57
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กุมภาพันธ์ 2566 2023-03-06 09:46:54
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มีนาคม 2566 2023-04-07 09:41:51
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน 2566 2023-05-11 17:49:41
รายงานารุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 2023-06-13 08:58:40
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มิถุนายน 2566 2023-07-10 15:30:49
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มกราคม 2567 2024-02-07 14:10:47
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน กุมภาพันธ์ 2567 2024-03-08 09:33:47
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน มีนาคม 2567 2024-04-10 17:51:15
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน เมษายน 2567 2024-05-09 11:07:00
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ม.9 (8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ชื่อเอกสาร วันที่
สถาณการณ์โรคไข้เลือกออก ตค 60 2018-02-14 15:38:59
เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ขนาด 30 เมกะวัตต์) 2018-05-17 12:55:11
เปิดรับฟังและแสดงความคิดเห็น โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย (20,000 ตันอ้... 2018-05-17 12:55:42
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ม.9 (8) เกณฑ์มารตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น วันที่
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ม.9 (8) เกณฑ์มารตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

   ข้อ 1. การจัดหาพัสดุ

    (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ชื่อเอกสาร วันที่
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ... 2017-08-23 10:16:23
พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าวและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2017-02-24 10:22:54
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบก... 2017-08-23 10:24:02
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัด... 2017-08-23 10:27:38
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.... 2017-08-23 10:27:53
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ... 2017-08-23 10:29:13
กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร... 2017-08-23 10:30:46
กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธ... 2017-08-23 10:32:30
กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินกา... 2017-10-06 10:36:18
กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 2018-02-02 10:39:42
การมอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 2017-10-01 10:44:29
ประกาศสป. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจ... 2019-02-05 11:38:36
ประกาศแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และรับข... 2019-12-09 15:30:56
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2019-12-13 13:46:07

    (2) แผนการจัดหาพัสดุ
ชื่อเอกสาร วันที่
แผนการจัดหาพัสดุ 2018-01-14 11:12:54
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 2019-03-08 13:18:24
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอ... 2019-05-13 18:10:46

    (3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารประกวดราคาตาม ม.9 (8) ในแต่ละโครงการ/รายการ
ชื่อเอกสาร วันที่
รายงานขอซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2017-12-06 14:31:18
รายงานขอซื้อและจัดทำประกาศ 2017-11-21 14:31:23
รายงานผลการปฏิบัตืงาน คปสอ.เมือง 2018-03-28 14:03:32

    (4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ
ชื่อเอกสาร วันที่
ผลการจัดหาพัสดุ 2018-02-20 09:25:22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องพิเศษอาคาร60เ... 2018-03-19 14:52:02
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 2019-03-28 14:19:22

    (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือนตาม ม.9 (8)
ชื่อเอกสาร วันที่
สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (1) 2017-12-28 14:22:16
สรุปผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (1) 2017-01-15 14:24:21

    (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปี
ชื่อเอกสาร วันที่
รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปี 2018-02-14 14:34:20
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2561 2019-02-04 12:19:16
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลหนองคาย ประจำปีงบประม... 2019-12-06 14:49:18

    (7) รายงานข้องผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
ชื่อเอกสาร วันที่
รายงานผลการตรวจสอบภายใน (1) 2018-02-07 14:33:23

    (8) รายงานการตรวจสอบของ สตง.
ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ม.9 (8) เกณฑ์มารตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

   ข้อ 2. การให้บริการประชาชน

    (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน
ชื่อเอกสาร วันที่
ขั้นตอนปฏิบัติงาน และการดูแลเฝ้าระวังผู้ป่วยขณะรอตรวจ 2018-02-14 13:51:18
แนวทางการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร 2020-12-01 14:15:44

    (2) คู่มือการปฎิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์
ชื่อเอกสาร วันที่
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 2018-02-14 13:54:51
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2563 2020-03-12 11:38:23

    (3) ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
ชื่อเอกสาร วันที่
ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ปี 61 2018-02-14 13:57:46
ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ปี 60 2018-02-14 14:00:37

    (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน
ชื่อเอกสาร วันที่
การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวคุณภาพการให้บริการผู้ป่วยนอก 2018-02-14 14:03:52

    (5) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนการให้บริการ
ชื่อเอกสาร วันที่
การจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลหนองคาย 2018-02-15 09:36:39

    (6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ชื่อเอกสาร วันที่
ข้อมูลการจัดการข้อร้องเรียน 2556-2561 2018-02-14 14:07:42
ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2561 2019-03-05 12:51:42
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 62 2020-03-12 11:34:33

    (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการ โดยผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อเอกสาร วันที่
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ 2018-02-14 14:11:27
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ม.9 (8) เกณฑ์มารตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

   ข้อ 3. การบริหารงานของหน่วยงาน

    (1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น
ชื่อเอกสาร วันที่
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการ กระทรวงสาธารณสุข 2560 2018-02-14 13:26:09
โครงสร้างอำนาจหน้าที่ โรงพยาบาลหนองคาย 2018-02-14 13:28:38

    (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน
ชื่อเอกสาร วันที่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เข็มมุ่ง 2018-02-14 13:33:07

    (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
ชื่อเอกสาร วันที่
ผลการดําเนินงาน Service Plan โรงพยาบาลหนองคาย รอบที่2/2560 2018-02-15 09:38:14
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-03-05 12:40:34
คู่มือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 2020-03-13 12:02:25
คู่มือการประเมินผลสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2546 2020-12-01 17:15:23

    (4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติที่บุคลากรต้องใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน
ชื่อเอกสาร วันที่
พรบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551 2018-02-14 13:35:27
แนวทางส่งเสริมและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบป... 2019-04-01 15:08:59

    (5) คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ ตาม (4)
ชื่อเอกสาร วันที่
คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา สํานักงาน ... 2018-02-14 13:37:01

    (6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
ชื่อเอกสาร วันที่
ขออนุมัติจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร (HUM) ปีงบ 2561 2018-02-15 09:37:25
ผลการดําเนินงาน Service Plan โรงพยาบาลหนองคาย รอบที่2/2560 2018-02-14 13:39:20
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ม.9 (8) เกณฑ์มารตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

   ข้อ 4. การบริหารงานงบประมาณ

    (1) แผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ชื่อเอกสาร วันที่
แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 2018-02-14 15:29:00
แจ้งจัดสรรงบลงทุนตามมารการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่ว... 2018-02-14 15:32:28
ส่งแผนการเตรียมความพร้อม ขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ง... 2018-02-14 15:34:54
แจ้งจัดสรรงบลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 2018-02-14 15:46:15
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ปีงบ 2561 2018-02-14 15:48:14
แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2560 2018-02-14 15:54:03
แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2560 (2) 2018-02-14 15:56:51
แบบเสนอแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2561 2018-02-14 16:10:07
แผนบริหารงบประมาณ(แผนเงินบำรุง) ปีงบประมาณ 2562 2019-03-05 12:45:40
แผนจัดสรรงบพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 2019-03-05 12:49:29

    (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการ
ชื่อเอกสาร วันที่

    (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ จำแนกตามแผนงาน/โครงการของผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อเอกสาร วันที่
แบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ปี 2560 งบลงทุน รายกา... 2018-02-14 15:39:55
รายงานผลดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขต... 2018-02-14 15:42:59
แบบรายงานการใช้ เงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 งบลงทุน รายการครุภัณฑ์/สิ่... 2018-02-14 15:50:21
ตารางบันทึกรายการครุภัณฑ์เพื่อขออนมัติงบค่าบริการทางการแพทย์ งบลงทุน 2... 2018-02-14 15:58:55
รายงานสรุปผลการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงท... 2018-02-14 16:00:20
สรุปคำของบประมาณ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบ... 2018-02-14 16:06:10
แบบแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ปีงบ 2561 2018-02-14 16:08:26
รายงานสรุปแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ 2561 2019-03-05 12:53:43

    (4) รายงานการวิเคราะห์/ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน โดยผู้ตรวจสอบภายใน
ชื่อเอกสาร วันที่
คณะที่ 4 การบริหารจัดการ (1) 2018-02-14 16:23:51

    (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สตง.
ชื่อเอกสาร วันที่
รายงานงบทดลอง โรงพยาบาลหนองคาย 2018-10-30 15:18:43
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ม.9 (8) เกณฑ์มารตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

   ข้อ 5. การบริหารงานบุคคล

    (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร ประกาศที่เกี่ยวข้อง
ชื่อเอกสาร วันที่
การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 2018-02-14 14:20:35
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายคาบ พนง.ช่วยเหลือคนไข้ 2018-02-14 14:23:47
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เภสัชกร 2018-02-14 14:26:30
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข งานเปล 2018-02-14 14:28:14
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2018-02-14 14:29:21
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ 2018-03-14 10:49:06
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมิณสมรรถนะ 2018-03-14 17:21:13
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2018-03-19 16:06:49
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ แล... 2018-03-20 11:53:53
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ด้าน... 2018-03-23 08:37:07
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ 2018-04-3 2018-04-03 13:15:20
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ 2018-04-3 (2) 2018-04-03 13:16:41
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ 2018-04-3 (3) 2018-04-03 13:17:50
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ 2018-04-3 (4) 2018-04-03 13:18:52
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 2018-04-10 2018-04-09 11:27:34
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ... 2018-04-11 09:22:12
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขท... 2018-04-19 08:38:50
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 2018-04-24 11:19:38
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ 2018-04-24 11:21:02
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 2018-04-27 09:46:26
รับสมัครลูกจ้างรายคาบ : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา 2018-05-01 14:16:34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ... 2018-05-03 09:45:33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ... 2018-05-03 09:49:58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และ... 2018-05-03 09:53:46
รับสมัครเลือกลูกจ้างรายคาบ 2018-05-16 10:18:36
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 20180516 2018-05-16 14:03:00
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือค... 2018-05-21 16:34:34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือค... 2018-05-21 16:37:03
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลหนองคาย 2018-09-24 16:28:22
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในกา... 2018-10-31 14:18:40
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุงเพื่อประเมินเข้าสู่... 2018-11-26 16:28:53

    (2) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา
ชื่อเอกสาร วันที่
ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง 2018-02-14 14:34:16
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ 2018-03-14 10:30:13
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ 2018-03-14 10:38:50
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั... 2018-03-19 10:24:17
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2018-03-21 16:12:09
ผลการคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ 2018-03-22 09:49:43
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนง.กระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 2018-03-27 12:01:28
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ก... 2018-03-27 15:11:39
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ถูกคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ (2018/03/30) 2018-03-30 11:12:09
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2018-04-04 10:19:05
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2018-04-04 16:04:30
บัญชีชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ 2018-04-05 2018-04-05 10:31:15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำ... 2018-04-24 11:18:00
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 2018-04-30 14:10:51
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมิณสมรรถนะ ตำแหน่ง ซักฟอก 2018-05-07 15:35:02
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ... 2018-05-10 10:01:26
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 2018-05-10 10:04:22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานเผยแพร่ประช... 2018-05-15 14:21:34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : พนักงานช่วยการพยาบาล (ด้า... 2018-05-15 14:22:24
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง : พนักงานซักฟอก 2018-05-15 14:23:07
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 2018-05-15 14:25:17
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัม... 2018-05-21 16:32:09

    (3) มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของบุคลากร และผลการประเมินแต่ละรอบปีงบประมาณ
ชื่อเอกสาร วันที่
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 2018-02-14 14:36:48
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข 2018-02-14 14:38:04

    (4) หลักเกณฑ์การพิจารณาการให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน
ชื่อเอกสาร วันที่
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 2018-02-14 14:40:24
การกำหนดจำนวนครั้งลาหรือมาทำงานสาย ที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่อนเงินเด... 2018-02-14 14:42:51
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิรประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของลูก... 2018-02-14 14:46:28
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลื่อค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ 2554 2018-02-14 14:47:57
ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราช... 2020-01-20 11:38:18
ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่องการกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผลการปฏิ... 2020-01-20 11:40:38

    (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร
ชื่อเอกสาร วันที่
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 2018-02-14 14:50:56
ประกาศฯ การส่งเสริมคุณธรรม(กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ) 2019-03-28 11:29:17
ประกาศโรงพยาบาลหนองคาย เรื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเน... 2020-01-20 10:53:39

    (6) รายงานการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ ข้อ (4) และ (5)
ชื่อเอกสาร วันที่
รายชื่อช้าราชการที่มีการประเมินอยู่ในระดับดีมากและดีเด่น ประจำรอบการปร... 2018-02-14 14:59:27
ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของต... 2018-02-14 15:01:34
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ม.9 (8) เกณฑ์มารตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส

   ข้อ 1. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

    (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี
ชื่อเอกสาร วันที่
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองคาย 2559-2560 2018-02-14 15:06:38

    (2) รายงานของผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี
ชื่อเอกสาร วันที่
สรุปข้อเสนอแนะจากการรับตรวจ งานควบคุมภายใน รพ หนองคาย 2018-02-14 15:08:48
รายงานผลการสอบทานการประเมินควบคุมภายใน 2018-02-14 15:10:07
ส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 1) 2018-02-14 15:11:02

    (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน
ชื่อเอกสาร วันที่
แผนดำเนินงาน Service Plan รพ หนองคาย รอบที่ 2/2560 2018-02-14 15:14:20
ผลการดำเนินงาน Service Plan รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 2019-03-05 12:43:00
ผลการดำเนินงาน Service Plan รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 2019-03-05 13:44:42

    (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการตรวจสอบของ สตง.
ชื่อเอกสาร วันที่
สรุปผลการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 2018-02-14 15:17:34
ส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561 (รอบ 1) (2) 2018-02-14 15:18:56
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ดัชนีแฟ้มเอกสาร มาตรา 9 (8)

งานวินิจฉัยที่ใช้เงินงบประมาณ
โรงพยาบาลหนองคาย

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น

ม.9 (8) งานวินิจฉัยที่ใช้เงินงบประมาณ

ชื่อเอกสาร วันที่
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ดัชนีแฟ้มเอกสาร มาตรา 9 (8)

ที่สาธารณประโยชน์
โรงพยาบาลหนองคาย

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น

ม.9 (8) ที่สาธารณประโยชน์

ชื่อเอกสาร วันที่
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ม.9 (8) สัญญาอื่นๆ (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)

ชื่อเอกสาร วันที่
สัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 2018-02-20 09:42:55
สัญญาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด และบรรจุผ้าผู้ป่วย 2018-02-20 09:43:14
สัญญาซื้อขาย รายการเครื่อซักผ้าอุตสาหกรรม 2018-02-20 09:44:41
สัญญาซื้อขาย รายการรถบรรทุก(ดีเชล) 2018-02-20 09:45:05
สัญญาทำความสะอาด 2018-02-20 09:45:44
สัญญาเช่าเครื่องมือแพทย์ 2018-02-20 10:00:23
รายงานงบทดลอง โรงพยาบาลหนองคาย 2018-10-30 15:05:20
สัญญาอื่นๆ

สัญญาอื่นๆ

โรงพยาบาลหนองคาย

เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร แฟ้ม ชั้น

สัญญาอื่นๆ

ชื่อเอกสาร วันที่
ฟอร์มอื่นๆ

แบบฟอร์ม

ชื่อเอกสาร วันที่
คำขอข้อมูลข่าวสาร 2018-02-14 16:49:01
หนังสือร้องเรียน 2018-02-14 16:49:27
หนังสืออุทธรณ์ 2018-02-14 16:49:49
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย 2019-02-20 11:57:11
แบบบันทึกคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร 2021-08-04 09:26:49
หนังสือยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา + หนังสือมอบอำนาจ 2021-08-04 11:11:42