โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65
 
 

แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล

Administrator, 17 พ.ย. 2559 09:02 น.

ยุทธศาสตร์โรงพยาบาลหนองคาย ปี 2566-2568

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลศูนย์ลุ่มน้ำโขง รองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ในปี 2568
(To Be a Medical Hub in Mae Kong Region to support Special Economic Zone 2025)

พันธกิจ
1. ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ
(Provide quality total health care)
2. บูรณาการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร่วมกับภาคีเครือข่าย
(Integrate wellness care and disease prevention with affiliated network)
3. บริหารจัดการและสนับสนุนระบบบริการให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
(Ensure efficient service and good governance)
4. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพบุคลากร
(Improve staff’s performance and efficiency)
5. สถาบันร่วมสอนและผลิตนักศึกษาแพทย์ (Be a medical school)

เข็มมุ่ง
To establish Excellent Center
- Cardiac Center 2566r
- Minimal invasive surgery Center 2566r

To implement Paperless system
- OPD 2566

To achieve 2P Safety goals
- Patient : Sepsis , Medication error
- Personal : Safety security

อัตลักษณ์โรงพยาบาล รับผิดชอบหน้าที่ มารยาทดี มีน้ำใจ

ค่านิยมโรงพยาบาล
N : NETWORK สร้างทีมเครือข่าย Build Teamwork
K : KNOWLEDGE เรียนรู้อยู่เสมอ Learn Continuously
H : HAPPINESS ทำงานอย่างมีความสุข Employee work satisfaction
G : GOVERNANCE ยึดหลักธรรมาภิบาล Good governance
O : OPPORTUNITY มองหาโอกาสพัฒนา Proactively seek improvement

ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด

PDF Preview

Alternative text - include a link to the PDF!