โรงพยาบาลหนองคาย

www2.nkh.go.th

NONGKHAI HOSPITAL

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลหนองคาย 1158 ม.3 ถ.มีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โรงพยาบาลหนองคาย
www2.nkh.go.th
ขนาดตัวอักษร
Hotline +(042)-413456-65
 
 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

Administrator, 17 พ.ย. 2559 09:02 น.

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

 

นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร

อำนวยการระดับสูง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย

รองผู้อำนวยการ

นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์

พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ

รองผู้อำนวยการ
ด้านการพยาบาล

นางสาวภรณี พรวัฒนา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์

นายอุเทน จันบุตรดี

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ
ภารกิจด้านอำนวยการ

นายฉัตรชัย บุญประชารัตน์

นายแพทย์ชำนาญการ

รองผู้อำนวยการ
ด้านการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

นางสุกัญญา กราบไกรแก้ว

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ
ด้านบริการทุติยภูมิ

นางพนิดา พันธุรัตน์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รองผู้อำนวยการ
ด้านกิจกรรมพิเศษ