วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย
JOURNAL OF NONGKHAI HOSPITAL

ข่าวประกาศ

ประเภทของการ Peer-review

now...

บทความวิชาการและวิจัยทุกเรื่องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้เขียน จากภายในและภายนอกสถาบัน จำนวน 2 ท่าน โดยแต่ละบทความจะต้องได้รับการพิจารณาให้ลงตีพิมพ์เป็นเอกฉันท์ และปกปิดรายชื่อผู้เขียนและผู้ประเมินบทความ

ประเภทบทความที่สามารถลงตีพิมพ์

now...

1. นิพนธ์ต้นฉบับ (original article) ได้แก่ บทความที่เสนอผลงานใหม่ที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ยังไม่เคย ตีพิมพ์ในวารสาร หรือหนังสืออื่นๆควรเขียนตามลำดับ
2. รายงานผู้ป่วย (case report) เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ เป็นรายงานผู้ป่วยที่น่าสนใจ เช่น การบาดเจ็บ ... อ่านต่อ

กำหนดการออกวารสาร

now...

จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – เมษายน)
ฉบับที่ 2 (เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม)
ฉบับที่ 3 (เดือน กันยายน – ธันวาคม)

ฉบับปัจจจุบัน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2023) : วารสารโรงพยาบาลหนองคาย ฉบับเต็ม : PDF

ค้นหาจาก ชื่อวารสาร ผู้ประพันธ์ คำสำคัญ วันประกาศ

รายชื่อวารสาร
Y2024-94

การพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพการดูแลตนเอง ของผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก ในหอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลหนองคาย

ปิยะนันท์ ปัจฉิมา, ชุติมา ลิ้มประยูร
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, การดูแลตนเอง, ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม

pdf แก้ไขล่าสุด 17 พ.ค. 2567 2
Y2024-93

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางการเคลื่อนไหว ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ตติยา พันธ์สระคู
รูปแบบการพัฒนา, คุณภาพชีวิต และคนพิการทางการเคลื่อนไหว

pdf แก้ไขล่าสุด 17 พ.ค. 2567 155
Y2024-92

เรื่อง ผลการวางระบบกระบวนการประสานรายการยา ณ จุดจ่ายยากลับบ้าน หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลหัวหิน

ณรงค์พล สันติวิกรานนท์
การประสานรายการยา, ความคลาดเคลื่อนทางยาจากการสั่งใช้ยา, มูลค่าการประหยัดยาในการจ่ายยาผู้ป่วยกลับบ้าน

pdf แก้ไขล่าสุด 17 พ.ค. 2567 23
Y2024-91

การพัฒนารูปแบบการดูแลตนเองของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบซี โดยการประยุกต์ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ในคลินิกโรคระบบทางเดินอาหารและต...

ธีรารัตน์ ทับทิมทอง
โรคไวรัสตับอักเสบซี ; ทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ

pdf แก้ไขล่าสุด 17 พ.ค. 2567 1
Y2024-90

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบ...

สุนันทา ทุมวงค์
การพัฒนารูปแบบ การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคเบาหวาน

pdf แก้ไขล่าสุด 17 พ.ค. 2567 2
Y2024-89

การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ หอผู้ป่วยศัลยกรรม โรงพยาบาลอุดรธานี

รัศมี พึ่มชัย
การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่าย, ผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ

pdf แก้ไขล่าสุด 1 พ.ค. 2567 42
Y2024-88

รูปแบบในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลแพง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

อุทาน เพ็งทอง
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

pdf แก้ไขล่าสุด 1 พ.ค. 2567 23
Y2024-87

การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

วุฒิภิวัตน์ คำหงษ์ษา
การพัฒนารูปแบบ, การปฏิบัติงาน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

pdf แก้ไขล่าสุด 23 เม.ย. 2567 31
Y2024-86

รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

บัวทอง มังคละเสน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม, การดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

pdf แก้ไขล่าสุด 23 เม.ย. 2567 20
Y2024-85

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการสำลักในผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับยา รักษาอาการทางจิต ในโรงพยาบาลหนองคาย

ณัชมนพรรณ ปลื้มรุ่งโรจน์, คณิวรรณ ภูษา
แนวปฏิบัติการพยาบาล, การสำลัก, ผู้ป่วยจิตเวช, การพยาบาล

pdf แก้ไขล่าสุด 2 เม.ย. 2567 44
Y2024-84

การศึกษาแนวทางและประสิทธิผลของการใช้สารสกัดน้ำมันกัญชา (หมอเดชา) ในผู้ป่วยระยะประคับประคอง โซนเหนือ จังหวัดหนองคาย

จามิกร ใจดี, ศันสนีย์ สมบัติธีระ
สารสกัดน้ำมันกัญชา, ผู้ป่วยระยะประคับประคอง

pdf แก้ไขล่าสุด 28 มี.ค. 2567 34
Y2024-83

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมความรู้และการพัฒนาทักษะ ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วย โรคข้อเข่าเสื่อมวัยผู้ใหญ่ ที่เข้าเกณฑ์การผ่าตัดเป...

ลักขณา ภูมิเทศ1, คุณัญญา คุณละ2, วริศรา เบ้านู3
การส่งเสริมความรู้และการพัฒนาทักษะ พฤติกรรมการดูแลตนเอง ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมวัยผู้ใหญ่

pdf แก้ไขล่าสุด 12 มี.ค. 2567 91
Y2024-82

การพัฒนารูปแบบการพยาบาล เพื่อป้องกันภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด ของผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ที่มีภาวะกระดูกหัก หอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรง...

นางลัดดาวัลย์ ลุนสะแกวงษ์
พัฒนารูปแบบการพยาบาล, ลิ่มเลือดอุดตันในปอด, ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์

pdf แก้ไขล่าสุด 7 มี.ค. 2567 77
Y2024-80

ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรมโรงพยาบาลกุมภวาปี

รัชนู ฤทธิ์มาร
แนวปฏิบัติการพยาบาล การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ

pdf แก้ไขล่าสุด 23 ก.พ. 2567 77
Y2024-81

ผลการจัดการอาการปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูก โรงพยาบาลหนองคาย

สิวินีย์ หนุ่มขุนทด1,จันทร์พร ไกรยราช2,วริศรา เบ้านู3
อาการปวด,จัดการอาการปวดในผู้ป่วยเด็ก, การผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูก

pdf แก้ไขล่าสุด 1 ก.พ. 2567 142
Y2024-40

ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหน...

วชิรุณ จันทร์หล่น1 คมกริช ศรีชาดา2
กลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง,พฤติกรรมสุขภาพ,ประสิทธิผล

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 24
Y2024-41

การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้ ในเขตตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ธนดล ศรีสมบัติ
อสม.เชี่ยวชาญ , การบริโภคอาหาร , การออกกำลังกาย , อารมณ์

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 63
Y2024-42

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้ารับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรี ในเขตรับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดหลวง อำเภ...

อุษณีย์ กีรติพงศ์ธรรม
มะเร็งปากมดลูก การตรวจคัดกรอง ความเชื่อด้านสุขภาพ

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 19
Y2024-43

การพัฒนารูปแบบการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน...

นางสาวรุ่งลดา ผาผ่อง1 นางณธิดา ภณโคตรจักร์2
หน้ากากอนามัย ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เทคนิคกระบวนการ A-I-C

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 28
Y2024-44

ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยเบาหวาน ตามแนวทางการเรียนรู้วิถีใหม่ โปรแกรม NCD-X ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวั...

ธนาวัฒน์ เสนะบุตร1 พรพรรณ ดอนชวนชม2 จันทนา จันทรโคตร3
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ, ผู้ป่วยเบาหวาน, โปรแกรม NCD-X

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 13
Y2024-45

ผลของการใช้ท่อน้ำนมเทียมต่อคะแนนการไหลของน้ำนมในมารดาหลังคลอดปกติทางช่องคลอด

ศกุนา ลิ้มบุพศิริพร* นัยนา ราชบุตร* วราภรณ์ จันทร*
ท่อน้ำนมเทียม, หลัก 3 ดูด, คะแนนการไหลของน้ำนม

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 41
Y2024-46

รูปแบบการพัฒนาการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ตำบลสระใคร จังหวัดหนองคาย

วิไลพร บุทธเสน1 สุนันท์ สาคร2
รูปแบบการพัฒนาการออกกำลังกาย, ผู้สูงอายุ

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 9
Y2024-47

การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการควบคุมป้องกันโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนบ้านหม้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังห...

สุชาดา ตันดี
การพัฒนาศักยภาพ, การป้องกันและควบคุม, การมีความรู้และการปฏิบัติ

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 13
Y2024-49

ผลของการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุในระยะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมง...

รัศมี ทิพชัย
ผู้สูงอายุ, ภาวะพึ่งพิง, ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 21
Y2024-50

รูปแบบการจัดการภาวะโภชนาการเกินของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

พิราพร บุญแสนแผน 1 สุนันท์ สาคร 2
ภาวะโภชนาการเกิน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 14
Y2024-51

การศึกษาประสิทธิผลการใช้ตำรับยาศุขไสยาศน์ในผู้ป่วยที่มีอาการนอนไม่หลับ

สุพรรษา มีวิชา*
คุณภาพการนอนหลับ, ยาศุขไสยาศน์

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 12
Y2024-52

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ต่อความรู้และพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาหลังคลอดครรภ์แรก ในหอผู้ป่วย พิเศษ VIP...

นางเพียงไพฑูรย์ นามศักดิ์*, นางสาวมัสลินภร จู่มา* นางสาวนาถติยา สุภาปุ**, นางสาวพัชริดา อรพิมพ์**
โปรแกรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่/ มารดาหลังคลอดครรภ์แรก/ ความรู้/ พฤติกรรม

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 7
Y2024-53

รูปแบบการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

สุริยัน นันทา1 สุนันท์ สาคร2
การพัฒนาการมีส่วนร่วม, การจัดการขยะมูลฝอย

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 12
Y2024-54

การพัฒนาการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา โรงพยาบาลหนองคา...

นายถนอม เพ็ชรยิ้ม
พัฒนาการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 13
Y2024-55

การพัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายาง ตำบลพระบาทนาสิงห...

นางอโณมา นามวงศ์, นายเอกพล นิลเกตุ
การดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง, การมีส่วนร่วม

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 15
Y2024-56

ปัจจัยคัดสรรตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม การสูบบุหรี่ของประชาชน : บริบทชุมชนชนบท

กษมา มาลา* ธัญทิพย์ คลังชำนาญ** ศรัญญา ต.เทียนประเสริฐ***
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ; พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ; ประชาชนผู้สูบบุหรี่

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 9
Y2024-57

การพัฒนารูปแบบการบริการงานผู้ป่วยนอกตามแนวทางโลจิสติกส์ โรงพยาบาลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

อมร ฐานะวุฒิ
รูปแบบการบริการงานผู้ป่วยนอก, แนวทางโลจิสติกส์, ระยะเวลาการใช้บริการ, โรงพยาบาลสังคม

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 15
Y2024-58

การศึกษาเปรียบเทียบผลการรักษาทางคลินิกและมะเร็งวิทยาของการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง และแบบผ่าตัดผ่านกล้องในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส...

ไตรรัตน์ ชุนศิริทรัพย์
การผ่าตัดแบบผ่านกล้อง, การผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง, มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง, ผลการรักษา

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 11
Y2024-59

การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง : กรณีศึกษา ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

อุสรา รัตนกร1
การดูแล, การพัฒนารูปแบบการดูแล, การวิจัยเชิงคุณภาพ, ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 21
Y2024-60

การพัฒนาแนวทางการตรวจสอบความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลหนองคาย

กฤษณา กำมเลศ *
แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย, วัฒนธรรมองค์กร

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 13
Y2024-61

ผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภ...

อัญญารัตน์ ถวิลรักษ์1
กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, ระดับน้ำตาลในเลือด

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 17
Y2024-62

การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลหนองคาย

กฤษณา กำมเลศ *
แบบตรวจสอบรายการผ่าตัดปลอดภัย, วัฒนธรรมองค์กร

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 20
Y2024-63

การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566

รังสินี วันยาว1
การพัฒนาระบบ, การเฝ้าระวังการติดเชื้อ,บุคลากรสาธารณสุข, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 21
Y2024-64

ผลของโปรแกรมพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมต่อทักษะและความพึงพอใจของพยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เถาวัลย์ ยงยอด
การผ่าตัดมะเร็งเต้านม, แนวคิดของโดนาเบเดียน, โปรแกรมพัฒนาการพยาบาล, ทักษะพยาบาล

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 13
Y2024-65

ผลของโปรแกรมการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อชะลอโรคไตของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะโค อำเภ...

ศิริพรรณ เสนะบุตร1
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2, ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, โรคไตเรื้อรัง

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 18
Y2024-66

ประสิทธิผลและความพึงพอใจในการใช้นวัตกรรมหมอนตุ้ยพีช่วยใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยโรคอ้วนระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว โรงพยาบาลหนองคาย

บุณยอร ถาละคร, จารุตา สุโรจนานนท์, วาชินี ชินราช
นวัตกรรมหมอนตุ้ยพี, การระงับความรู้สึกผู้ป่วยโรคอ้วน

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 30
Y2024-67

ผลของโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้ของผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ที่คลินิกหู คอ จมูก ...

นางศิรินุช เปรมโต, นางสุมนา แจ้งวัง
โปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนในการดูแลตนเอง, พฤติกรรมการป้องกันอาการภูมิแพ้, ผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 61
Y2024-68

ประสิทธิผลของโปรแกรม SSM ในการส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุ ตำบลโพนสว่าง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

นางอาภากร ดวงจันทร์ทอง1, นายคมกริช ศรีชาดา2
ผู้สูงอายุ , การออกกำลังกาย และ SSM Program

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 22
Y2024-69

ผลของการใช้ SOS Score ต่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดของพยาบาลวิชาชีพ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังคม

นางณัฐธยาน์ วงศ์ประเทศ
SOS Score ,การติดเชื้อในกระแสเลือด , แนวทางการดูแลผู้ป่วย

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 27
Y2024-70

ผลของโปรแกรมพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านมต่อทักษะและความพึงพอใจของ พยาบาลห้องผ่าตัด โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย

เถาวัลย์ ยงยอด
ผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม, โปรแกรมพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งเต้านม, ทักษะพยาบาลห้องผ่าตัด

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 28
Y2024-71

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยเบาหวาน ในโรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ธนาธิป บัวกล้า
วัณโรคปอด, ผู้ป่วยเบาหวาน

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 18
Y2024-72

การพัฒนารูปแบบการประเมินผู้ป่วยก่อนวิกฤตในผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ โรงพยาบาลหนองคาย

นัยนา ธรรมเสนีย์
การประเมินผู้ป่วยก่อนวิกฤต, ผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 40
Y2024-73

ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อชะลอการเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย...

นางสาวสุวิมล เหลืองศิริ1, นางเดือนฉาย วงนวนตา2, นายสรศักดิ์ ตันทอง3, นางสาวนุชรี ธรรมขันธ์4
ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 , ภาวะไตเสื่อม , โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 18
Y2024-74

ผลการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต โรงพยาบาลสระใคร จังหวัดหนองคาย

ณัฐกานต์ วิสุทธิ์ศรี
ติดเชื้อในกระแสโลหิต ; การพัฒนาระบบ ; การดูแลผู้ป่วย

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 29
Y2024-75

การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงที่บ้าน ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

นางสารภี เหมะธุลิน
การพัฒนาศักยภาพ, ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง, ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียง

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 28
Y2024-76

การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการหยอดตาตนเองด้วยถ้วยช่วยหยอดตา ของผู้ป่วยแผลติดเชื้อที่กระจกตา โรงพยาบาลหนองคาย

นางสายใจ พรมหันต์, นางลาวัลย์ น้อยเจริญ
ประสิทธิผล, รูปแบบการหยอดตาตนเองด้วยถ้วยช่วยหยอดตา

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 30
Y2024-77

ผลของการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลต่อความรู้ในการบริหารยาเคมีบำบัดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด ภาวะภูมิไวเกิน

จรรยาพร ผลยังส่ง1
การพัฒนาสมรรถนะพยาบาล ความรู้ในการบริหารยาเคมีบำบัด การปฏิบัติในการบริหารยาเคมี ภาวะภูมิไวเกิน

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 29
Y2024-78

ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตัว ของผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองนาง จังหว...

รุจีรา หอมเหล็ก1, สุนันท์ สาคร2
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม, ผู้ป่วยเบาหวาน

pdf แก้ไขล่าสุด 20 ม.ค. 2567 29
Y2023-48

ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้มารดาต่อพฤติกรรมการดูแลทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะตัวเหลือง หอผู้ป่วยพิเศษพระสิริปุณโณ โรงพยาบาลห...

จิรพันธุ์ เจริญ1
พฤติกรรมการดูแล; ภาวะตัวเหลือง; แอปพลิเคชัน

pdf แก้ไขล่าสุด 24 ต.ค. 2566 30
Y2023-79

การพัฒนารูปแบบการบริหารยาหอผู้ป่วยอายุกรรมหญิง โรงพยาบาลหนองคาย

ขจีวรรณ นันทโพธิ์เดช, ปิยจิตร หอมวุฒิวงศ์, วรุณรัตน์ พันธศรี
ความคลาดเคลื่อนในการบริหารยา,การบริหารยาในหอผู้ป่วย, รูปแบบการบริหารยา, การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

pdf แก้ไขล่าสุด 12 ก.ย. 2566 84
Y2023-39

ประสิทธิผลการบริหารจัดการอัตรากำลังด้านสุขภาพของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

กชนันท์ คิดเห็น 1 จิตติพร ดิษฐสร้อย 2 สิบเอกธีรภัทร์ เกื้อกูล3
ประสิทธิผล การบริหารจัดการอัตรากำลังด้านสุขภาพ

pdf แก้ไขล่าสุด 24 ก.ค. 2566 122
Y2023-38

การพัฒนาศักยภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในการควบคุมป้องกันการมีดัชนีมวลกายเกินมาตรฐานของประชาชนเขตรับผิดชอบ รพ.สต.นาโพธิ์ ตำบลหนองปลาปาก ...

สายรุ้ง กวยอภัย
การพัฒนาศักยภาพ, การป้องกันและควบคุม, การมีความรู้และการปฏิบัติ

pdf แก้ไขล่าสุด 7 ก.ค. 2566 128
Y2023-37

การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประจำครอบครัว ( อสค.) จังหวัดหนองคาย

อุไรรัตน์ ศรีสม
อาสาสมัครประจำครอบครัว, การพัฒนาศักยภาพ

pdf แก้ไขล่าสุด 4 ก.ค. 2566 116
Y2023-36

รายงานผลการตรวจโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ ในหญิงตั้งครรภ์ ที่ส่งตรวจ Hemoglobin typing ที่โรงพยาบาลอุดรธานี ในช่วงเวลา 3 ป...

อังคณา หารศรี
โรคธาลัสซีเมีย, ฮีโมโกลบินผิดปกติ, หญิงตั้งครรภ์

pdf แก้ไขล่าสุด 4 ก.ค. 2566 121
Y2023-35

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย The Development of Quality of Life for Elderly in MUEANG NONG K...

บังอร องอาจ
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกกำลังกาย และอารมณ์

pdf แก้ไขล่าสุด 1 ก.ค. 2566 133
Y2023-34

ประสิทธิผลโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดห...

วชิรุณ จันทร์หล่น1 คมกริช ศรีชาดา2
กลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง,พฤติกรรมสุขภาพ,ประสิทธิผล

pdf แก้ไขล่าสุด 20 มิ.ย. 2566 152
Y2023-33

การศึกษาปัญหาทางยาและความคลาดเคลื่อนทางยาในกระบวนการสั่งใช้ยาของแพทย์ในใบสั่งยาผู้ป่วยนอก

ชมชนก โพธิ์เสนา
การสั่งใช้ยา, ความคลาดเคลื่อนทางยา, ปัญหาทางยา

pdf แก้ไขล่าสุด 18 มิ.ย. 2566 218
Y2023-32

ประสิทธิผลของการใช้ High flow nasal canula (HFNC) ในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหายใจลำบาก โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ

นุชรดา สามพายวรกิจ
ประสิทธิผล,การใช้ High flow nasal canula,ภาวะหายใจลำบาก,ผู้ป่วยเด็ก

pdf แก้ไขล่าสุด 4 พ.ค. 2566 550
Y2023-31

การประเมินงานธนาคารเลือด ในโรงพยาบาลหนองคาย An evaluation of blood banks in Nongkhai hospital

เอกอนันต์ นิพรรัมย์
การประเมิน, มาตรฐาน, งานธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต, CIPP Model

pdf แก้ไขล่าสุด 22 มี.ค. 2566 402
Y2023-30

ประสิทธิผลของโปรแกรมพัฒนาทักษะการประเมินอาการโรคหลอดเลือดสมองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านต่อการเข้าถึงระบบบริการ Stroke fast...

อังคาร ปลัดบาง (AungKharn phaludbang)*สุขวรรณ ชุติวัตรพงศธร( Sukawan chutiwatpongstron)**
Stroke Fast Track ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โปรแกรมพัฒนาทักษะการประเมินอาการโรคหลอดเลือดสมอง

pdf แก้ไขล่าสุด 22 มี.ค. 2566 430
Y2023-29

ผลการนิเทศทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดในโรงพยาบาลสังคม

อนิรุทธ์ วังไชย
การนิเทศทางคลินิก การติดเชื้อในกระแสเลือด ความพึงพอใจของพยาบาล

pdf แก้ไขล่าสุด 8 ก.พ. 2566 542
Y2023-28

ภาษาไทย : รูปแบบการพัฒนาการป้องกันสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกรตำบลหินโงม อำเภอ เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

Samart Phansakhoo*
รูปแบบการพัฒนา, การป้องกันสารเคมีตกค้างในเลือด

pdf แก้ไขล่าสุด 6 ก.พ. 2566 357
Y2023-27

การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

ศิวพร เลยวานิชย์เจริญ*, รติวัน พิสัยพันธ์**

pdf แก้ไขล่าสุด 6 ม.ค. 2566 382
Y2023-26

พฤติกรรมการคัดแยกขยะครัวเรือนของอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

นายไชยวุฒิ ชัยชมภู, นางศราวัสดี ยิ่งคงดี
การจัดการขยะครัวเรือน, การคัดแยกขยะครัวเรือน, ขยะครัวเรือน

pdf แก้ไขล่าสุด 6 ม.ค. 2566 339
Y2022-25

ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยเบาหวานที่รับยาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสระใคร

นายรัฐภูมิ ปทุมราษฎร์
การบริบาลทางเภสัชกรรม, ปัญหาจากการใช้ยา, การควบคุมโรคเบาหวานและป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

pdf แก้ไขล่าสุด 27 ธ.ค. 2565 359
Y2022-24

ประสิทธิผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการเรียนแบบคลาสออนไลน์ในกลุ่มผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการป่วยด้วยโรคเบาหวาน โรคความ...

นางบุปผา อาศรัยราช
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ คลาสออนไลน์ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง

pdf แก้ไขล่าสุด 27 ธ.ค. 2565 404
Y2022-23

ผลของโปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมองต่อการรู้คิดของผู้ที่มีภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย

นันทา ศิริพูลศักดิ์
โปรแกรมพัฒนาศักยภาพสมอง, ภาวะการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย

pdf แก้ไขล่าสุด 3 ต.ค. 2565 535
Y2022-22

ประสิทธิผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะเปลี่ยนผ่าน จากโรงพยาบาลสู่บ้านของศูนย์ดูแลต่อเนื่อง กลุ่มงานการพยาบาลชุมช...

นางนารี บุศยพงศ์ชัย * นางวชิราภรณ์ ศรีภักดี** นางสาวธันยาพร นามบุญลือ*** นางบุปผา อาศรัยราช*
โปรแกรมการดูแลระยะเปลี่ยนผ่าน/ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/ ญาติผู้ดูแล / ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน

pdf แก้ไขล่าสุด 8 ก.ย. 2565 734
Y2022-21

การเปรียบเทียบผลลัพธ์และค่ายาที่เกิดขึ้นของการปรับเปลี่ยนวิธีบริหารยาจากยาฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำเป็นยารับประทาน ในผู้ป่วยโรคปอดอักเ...

พัชรินทร์ พิมพ์พา
การเปลี่ยนยาฉีดเป็นยารับประทาน ระยะเวลาการได้รับยาฉีด ระยะเวลาการรักษาตัวในโรงพยาบาล ค่ายาต้านจุลชีพ

pdf แก้ไขล่าสุด 5 ส.ค. 2565 590
Y2022-20

การเปรียบเทียบผลการตรวจคัดกรองซิฟิลิส โดยวิธีแบบดั้งเดิมและแบบย้อนทางใน กลุ่มผู้ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลหนองคาย

สุรีย์พร สุวรรณรินทร์

pdf แก้ไขล่าสุด 7 ก.ค. 2565 936
Y2022-19

คุณภาพชีวิตและความคิดเห็นของบุคลากรการแพทย์ ในมุมมองของผู้รับบริการ มีต่อระบบวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลรัตนวาปี

อารียา บุญเพิ่ม

pdf แก้ไขล่าสุด 7 ก.ค. 2565 542
Y2022-18

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนทางยาจากการบันทึกประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยใน จากการพัฒนาระบบการประสานรายการยา (Medication Reconciliatio...

เสถียร วงศ์ใหญ่

pdf แก้ไขล่าสุด 1 ก.ค. 2565 1006
Y2022-17

การพัฒนาระบบการดำเนินงาน Service plan เครือข่ายโรงพยาบาลหนองคาย

ปรานต์ศศิ อินทรวิเชียร, วันเพ็ญ วิศิษฎ์ชัยนนท์

pdf แก้ไขล่าสุด 15 มิ.ย. 2565 606
Y2022-16

ปัจจัยที่สัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการหยุดใช้เมทแอมเฟตามีนในผู้ใช้เมทแอมเฟตามีนที่มารับบริการจิตสังคมบำบัดแบบผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหนองค...

มนฤดี วงศ์จิตรัตน์

pdf แก้ไขล่าสุด 9 มิ.ย. 2565 564
Y2022-15

ปัจจัยที่มีผลต่อการใส่ท่อช่วยหายใจตามหลังการรักษาด้วยออกซิเจนอัตราการไหลสูงในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะหายใจลำบาก

สริวิริญน์ สุรชัยดังถวิล พ.บ.

pdf แก้ไขล่าสุด 29 เม.ย. 2565 688
Y2022-14

การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการตกเลือดในระยะ 2-24 ชั่วโมง หลังคลอด

กฤษณา สารบรรณ, อรพนิต ภูวงษ์ไกร, ศกุนา ลิ้มบุพศริิพร, กุลญาดา โคตรวรมมา

pdf แก้ไขล่าสุด 15 มี.ค. 2565 5656
Y2022-13

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่ควบคุมระดับน้าตาลในเลือดไม่ดี ในคลินิกเบาหวาน โรง...

ดวงตา ณ หนองคาย, บุปผา อาศรัยราช

pdf แก้ไขล่าสุด 18 ม.ค. 2565 1201
Y2021-11

การพัฒนารูปแบบการให้ข้อมูลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียม หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลหนองคาย

ปิยะนนัท์ ปัจฉิมา, ชุติมา ลิ้มประยูร
รูปแบบการให้ข้อมูล ผู้ป่วยผ่าตดัต้อกระจก หอผู้ป่วยตา หู คอ จมูก

pdf แก้ไขล่าสุด 2 ส.ค. 2564 2573

ติดต่อเรา

วารสารโรงพยาบาลหนองคาย

ISSN 1686-4417 (Print)

ISSN 2730-2822 (Online)

โรงพยาบาลหนองคาย

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

โทรศัพท์ 042-413456-65 ต่อ วิชาการ

Email address : [email protected]