กลุ่มการพยาบาล เป็นองค์กรรับผิดชอบภารกิจด้านการพยาบาลทั้งหมดในสถานบริการ ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อให้การพยาบาลมีคุณภาพตามมาตรฐานการพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ครอบคลุมทั้งบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพทั้งในสถานบริการสุขภาพและในชุมชน โดยใช้ศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลแบบองค์รวมตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งดำเนินการพัฒนาคุณภาพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ

นางณฤดี ทิพย์สุทธิ์

พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

กิจกรรม

ดูทั้งหมด
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงพยาบาลนครพนม

นายแพทย์ชวมัย สืบนุการณ์” ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ให้การต้อนร...

อ่านต่อ...
วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565

นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่แท...

อ่านต่อ...

กุมารเวชกรรม

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การช่วยฟื้นคืนชีพในเด็ก ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567
2 การดูแลผู้ป่วยทารกและเด็กเพื่อป้องกันการเกิดปอดติดเชื้อจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567
3 การดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567
4 การดูแลทารกแรกเกิด on Incubator ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567
5 การดูแลทารกแรกเกิดที่ได้รับการช่วยหายใจแบบไม่รุกราน ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567
6 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดต่ำ ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567
7 การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด ดาวโหลด 6 พ.ค. 2567
8 การดูแลทารกแรกเกิดที่มีภาวะ Hypothermia ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567
9 การดูแลผู้ป่วยตัวเหลือง ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567
10 การดูแลผู้ป่วยคาสายสวนหลอดเลือดส่วนกล่ง ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567
11 การให้ยาผู้ป่วย ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567

ศัลยกรรมหญิง

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ICU1

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

พิเศษ VIP/4,5

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ภูมิจิต

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด ดาวโหลด 6 พ.ค. 2567

อายุรกรรมหญิง

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการทำหัตถการเจาะเยื่อหุ้มปอด ดาวโหลด 4 พ.ค. 2567

พิเศษสู่ขวัญ

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การจำหน่ายผู้ป่วย ดาวโหลด 18 พ.ค. 2567
2 แนวทางการใส่สาย NG tube ดาวโหลด 16 พ.ค. 2567
3 การรับใหม่ผู้ป่วย ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567
4 การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567
5 แนวทาการบริหารยาความเสี่ยงสูง ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567
6 การทำแผล Wet dressing และ Dry dressing ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567
7 การดูแลมารดาหลังคลอดและแนวทางเพื่อป้องกันตกเลือดหลังคลอด ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567
8 แนวทางการรับย้ายทมารกแรกเกิด ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567
9 แนวทางการดูแลผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567
10 แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยใส่ท่อระบายทรวงอก ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567
11 การดูแลผู้ป่วยที่ใส่ Radivac drain ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567

อายุรกรรมรวม

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

อายุรกรรมชาย 1

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 แนวทางการพยาบาลผู็ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567

พิเศษ 60เตียง/2, 60เตียง/3

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายระบายทรวงอก ดาวโหลด 16 พ.ค. 2567
2 การพยาบาลผู้ป่วยใส่สายระบายทรวงอก ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567

คลินิกพิเศษ

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ศัลยกรรมกระดูก

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ไตเทียม

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล ดาวโหลด 16 พ.ค. 2567
2 การคัดกรองผู้ป่วยตามเกณฑ์ ESI ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567

ศัลยกรรมชาย 1

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

ศัลยกรรมชาย 2

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การให้ออกซิเจน ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567
2 การดูดเสมหะ ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567
3 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บทรวงอก ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567

วิสัญญี

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ป่วยได้รับยาระงับความรู้สึก ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567

สิริปุณโณ

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การวางแผนจำหน่ายผู้ป่วย ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567

ผู้ป่วยนอก

# หัวข้อ เอกสาร วันที่
1 การใส่เฝือก ดาวโหลด 16 พ.ค. 2567
2 การจำแนกผู้ป่วยนอก ดาวโหลด 15 พ.ค. 2567
3 แนวทางการดูแลผู้รับบริการฝากครรภ์รายใหม่ ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567
4 แนวทางการบริหารความเสี่ยงงานผู้ป่วยนอก ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567
5 การให้คำปรึกษาก่อนการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567
6 แนวทางการให้บริการผู้ป่วยนอก ดาวโหลด 12 พ.ค. 2567
7 การให้คำปรึกษาหลังตรวจเลือดหาเชื้อ HIV กรณีเลือดเป็นบวก ดาวโหลด 9 พ.ค. 2567
8 การให้คำปรึกษาหลังตรวจเลือดหาเชท้อ HIV กรณ๊ผลเป็นลบ ดาวโหลด 9 พ.ค. 2567
9 การเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการไม่คงที่หรืออาการทรุดลงในผู้ป่วยนอก ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567
10 การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อกระแสโลหิต ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567
11 แนวทางการจัดลำดับการให้บริการผู้ป่วยนอกคลินิก TB ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567
12 ศูนย์รับผู้ป่วยใน ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567
13 การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ะ ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567
14 การดูแลผู้ป่วยไตเรื้อรัง ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567
15 แนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า ดาวโหลด 2 พ.ค. 2567

ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

CSSD

# หัวข้อ เอกสาร วันที่

เอกสารน่ารู้

ลิงค์น่าสนใจ